> Využití odpadního tepla

Komplexní využití odpadního tepla

Nejrůznější technologické procesy stejně jako velké množství vybudovaných kogeneračních jednotek (např. bioplynové stanice, KGJ - energetická centra) v praxi produkují velká množství dále nevyužitého odpadního tepla, které je odváděno do vlastního okolí.

Stávající řešení zpravidla využívaly odpadní teplo k zajištění vytápění či ohřevu teplé užitkové vody. Tento způsob využití však dnes není v praxi možné vždy efektivně aplikovat, zejména tehdy, kdy není zajištěn trvalý odběr vznikajícího využitelného tepla. Rovněž investice do tepelného hospodářství překračuje dosažitelný přínos z využití odpadního tepla s dlouhodobou návratností.

Dnes lze velmi účelně a efektivně odpadní teplo využít díky pokročilým technologiím, které GB ENERGY HOLDING s.r.o. přináší.

GB ENERGY HOLDING s.r.o. se zabývá realizací pokročilých technologií speciálních a vysoce účinných výměníků tepla pro recyklaci odpadního tepla z komínových plynů (spalin), nebo z průmyslových procesů, které transformujeme pro následné další využití jako je zejména:

  • Výroby elektrické energie ORC systémy
  • Chlazení objektů a průmyslových procesů absorpčními chladiči
  • Rekuperace, vytápění, nebo následné využití tepla pro potřeby průmyslových procesů
  • Vysoce účinné výměníky tepla nové generace


Výměníky tepla

Odpadní teplo ze spalin je dnes často vypouštěno do atmosféry. Technologie horkých trubic nabízí přeměnu tohoto nevyužitého zdroje tepla do využitelné formy energie. Takto zachycené teplo může být využito v řadě aplikací v závislosti na požadavcích výrobního procesu – například k výrobě elektrické energie ORC systémy, chlazení průmyslových procesů nebo budov, dále k vytápění budov a výrobních hal, předehřevu spalovacího vzduchu, ohřevu užitkové vody, přeměně tepla na páru a atd. Všechny tyto postupy v konečném důsledku přispívají k ekonomické úspoře a zvýšení efektivity využití energie.
Více


Výroba el. energie z odpadního tepla

Systém ORC (Organický Rankinův Cyklus) je technologické zařízení využívající nízkopotenciální zdroj tepla k přeměně na elektrickou energii. Minimální parametry vstupního média nízkopotenciálního tepla pro výrobu elektrické energie je teplá voda 88 °C max. 116 °C, nebo spaliny komínů v nebo páry.
Více

Výroba chladu z odpadního tepla

Využití odpadního tepla z procesu průmyslové výroby a technologie, nebo z provozu kogeneračních jednotek se dnes stává stále více vyhledávaným řešení pro zpětné využití odpadní energie v procesu chlazení. Na rozdíl od elektřinou poháněných kompresorových chladičů jsou absorpční chladiče poháněny teplem. Tyto absorpční stroje mohou být poháněny teplem z celé řady zdrojů - párou, horkou vodou, kapalnými/plynnými palivy, výfukovými plyny a/nebo jejich kombinací a jsou velmi nízkonákladovou alternativou proti elektricky poháněných kompresorových chladičů, navíc přátelskou k životnímu prostředí.
Více

Trigenerace

V současné době se v nově budovaných stavbách využívá TRIGENERACE. Trigenerace je specifický druh kogenerace, kde se společně vyrábějí nejen teplo a elektřina, ale i chlad, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv.
Více

Princip využití